Regulamin sklepu internetowego Carmager.com

Spis treści

Sklep Internetowy www.carmager.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1
Postanowienia ogólne
1.1
Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.carmager.com oraz innych witryn powiązanych z domeną carmager.com prowadzony jest przez:

Marcina Błahyj oraz Piotra Błahyj prowadzących wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MOSSA  PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA z siedzibą w Toruniu, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska, NIP PL: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, adres poczty elektronicznej: kontakt@carmager.com.
1.2
Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3
Definicje:
 1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 3. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia Produktu w ramach Sklepu Internetowego i zawiera Umowę Sprzedaży.
 5. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 7. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, a w przypadku wskazania przez Usługobiorcę, podczas zgłaszania chęci zapisu na newsletter lub potwierdzania zapisu do newslettera, marki, modelu i roku produkcji samochodu, mogącego zawierać również informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym, dopasowanych do wskazanego przez Usługobiorcę samochodu.
 9. Opinie – opinie Klientów o Produktach, publikowane w Sklepie Internetowym i na stronach partnerów.
 10. Produkt; Towar – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 11. Przedsiębiorca Indywidualny – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 14. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.carmager.com oraz innych witryn powiązanych z domeną carmager.com.
 15. Sprzedawca; Usługodawca – Marcin Błahyj oraz Piotr Błahyj prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MOSSA  PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska, NIP PL: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, adres poczty elektronicznej: kontakt@carmager.com.
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 17. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 20. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym także Klient lub Usługobiorca.
 21. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
2
Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
2.1
W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1
Konto – korzystanie z Konta możliwe jest niezwłocznie po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) akceptacji warunków regulaminu i polityki prywatności (3) kliknięciu pola „Zarejestruj konto”. Konto dla Usługobiorcy tworzone jest również automatycznie w procedurze składania Zamówienia zgodnie z pkt 2.1.2. Regulaminu, jeżeli Usługobiorca nie posiadał Konta w chwili składania Zamówienia. Posiadanie Konta jest niezbędne w celu przyjęcia i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, oraz hasło. Konto założone zostaje wyłącznie dla celów realizacji Zamówień składanych w Sklepie Internetowym i umożliwia w szczególności sprawdzenie statusu i historii poszczególnych Zamówień. Informacja o założeniu Konta zostanie przesłana na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
2.1.1.1
Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com lub też pisemnie na adres: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska.
2.1.2
Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1
Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3
Przed zapisaniem się do Usługi Elektronicznej Newslettera należy uważnie zapoznać się treścią niniejszego Regulaminu. Newsletter – zgłoszenie chęci otrzymywania Newslettera następuje poprzez:
 1. podanie w polu umieszczonym w stopce strony www.carmager.com „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu email, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”,
 2. zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania zamówienia,
 3. podanie adresu email w polu umieszczonym w okienku pop-up, pojawiającym się na stronie Sklepu Internetowego,
 4. podanie przez Klienta adresu e-mail w oknie chatu z jednoczesną akceptacją polityki prywatności.
Użytkownik ma możliwość uzupełnienia zapisu na Newsletter o markę, model i rok produkcji samochodu. Wskazanie marki, modelu i roku produkcji samochodu jest opcjonalne, a sposób jego dokonania jest uzależniony od sposobu zgłoszenia chęci otrzymywania Newslettera.
2.1.3.1
Po zgłoszeniu chęci otrzymywania Neswlettera, w którykolwiek ze sposobów wskazanych w pkt. 2.1.3 powyżej na podany przez Użytkownika adres mailowy wysłana zostanie prośba o potwierdzenie chęci zapisu na Newsletter. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Newslettera następuje niezwłocznie, po potwierdzeniu przez Uzytkownika zapisu na Newslettera, które ma miejsce po kliknięciu w link aktywacyjny (odpowiednie pole) umieszczonym w otrzymanym przez Użytkownika mailu. Kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter) oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Link jest aktywny od dnia jego wysłania przez Usługodawcę, a jego aktywność nie jest ograniczona czasowo. W przypadku braku akceptacji Regulaminu (nie potwierdzeniu chęci zapisu na newsletter poprzez kliknięcie w link aktywacyjny) w terminie 14 dni od jego otrzymania Usługodawca wyślę Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail przypomnienie o możliwości dokończenia procedury zapisu na Newsletter, na co Użytkownik wyraża zgodę akceptując niniejszy regulamin. Kliknięcie linku aktywacyjnego potwierdzającego chęć zapisania się do Newslettera powoduje, że podany adres mailowy Użytkownika będzie od tego momentu wykorzystywany w celu realizacji usługi Newsletter.
2.1.3.2
Z Usługi Elektronicznej Newsletter może korzystać Użytkownik, będący osobą fizyczną, albo działającą przez osobę umocowaną osobą prawną, albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do momentu rezygnacji przez Użytkownika z usługi lub też do momentu zakończenia świadczenia usługi przez Usługodawcę, co może nastąpić w każdym czasie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) klikając link umieszczony w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach świadczonej Usługi Elektronicznej Newslettera lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com. Zaprzestanie wysyłania Newslettera na podany adres email następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia rezygnacji.
2.1.3.3
Reklamacje dotyczące Usługi Elektronicznej Newsletter można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com Celem przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres email podany podczas zapisania się do Newslettera oraz adres email lub adres tradycyjny do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. W przypadku nie wskazania adresu email lub adresu tradycyjnego do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, odpowiedź zostanie wysłana na adres email wskazany przy zapisie na Newsletter. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi w terminie czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany na adres email lub adres tradycyjny do korespondencji, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
2.2
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
(1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
(2) dostęp do poczty elektronicznej;
(3) przeglądarka internetowa:
 1. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 2. Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 3. Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 4. Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 5. Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
 6. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
2.3
Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2.4
Usługodawca świadczy Usługi Elektroniczne bez wad.
2.5
Tryb postępowania reklamacyjnego dot. Usług Elektronicznych: Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:
 1. pisemnie na adres: MOSSA, ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com;
2.5.1
Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
2.5.2
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
2.6
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Strony Internetowej usługami, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Usługodawca informuje Usługobiorcę na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
2.7
Wyłącznie Klient, który zawrze Umowę sprzedaży (dokona zakupu w Sklepie Internetowym), po jej zawarciu, może zamieszczać w Sklepie Internetowym Opinie o produkcie. Opinie pochodzą wyłącznie od osób, które dokonały zakupu produktu. Sklep zamieszcza na stronie wszystkie Opinie, jeśli są zgodne z niniejszym regulaminem. Zasady dodawania Opinii zostały opisane w niniejszym regulaminie. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na skierowanie do niego zapytania o wyrażenie Opinii i zgadza się na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail podmiotom o których mowa poniżej, współpracujących ze Sprzedawcą w zakresie Opinii. Zgoda taka może być odwołana przez Klienta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@carmager.com lub w sposób określony przez wskazane powyżej podmioty.
2.8
Klient, przy zawieraniu Umowy Sprzedaży, może skorzystać z usługi ubezpieczenia zakupu dostarczanej przez Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP (UE): DE 812 947 877. W przypadku skorzystania przez Klienta z przedmiotowego ubezpieczenia może on również wyrazić zgodę na udzielenie Opinii temu podmiotowi. W przypadku udzielenia zgody Klient zgadza się na przekazanie danych osobowych, w tym adresu e-mail oraz informacji o dokonanym zakupie i przebiegu transakcji do Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP (UE): DE 812 947 877 w celu uzyskania Opinii o zakupionym produkcie i/lub Sklepie oraz umieszczenia jej na stronach wymienionego podmiotu. Zgoda taka może być odwołana przez Klienta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@carmager.com lub w sposób określony przez wskazany powyżej podmiot. Wyżej wymieniony podmiot jest w pełni odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Klienta.

Opinie są umieszczane na stronach podmiotu współpracującego, przy czym możliwość publikacji Opinii jest zapewniona przez podmiot trzeci, o którym mowa w pkt 2.9, który nimi zarządza i jednocześnie zapewnia, że Opinie te są zweryfikowane.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
2.9
Jeżeli Opinie zamieszczone przez Użytkownika w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami), Użytkownik, o którym mowa w pkt 2.7 powyżej, dobrowolnie zamieszczając Opinie w Sklepie Internetowym z chwilą ich ustalenia (także w postaci niedokończonej) udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym, jak również w innych wydawnictwach Usługodawcy. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2.10
Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji (w tym Opinii, uwag i ocen) dotyczących zakupionych Usług Elektronicznych lub Produktów.
2.11
Usługodawca może pozbawić lub ograniczyć Usługobiorcy prawo do korzystania z Usług Elektronicznych, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
 1. podał w trakcie rejestracji Konta w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego;
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
2.12
Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.13
Umieszczając Opinię, Użytkownik oświadcza, że:
 1. udostępnienie Opinii poprzez Sklep Internetowy nie naruszy prawa, dobrych obyczajów ani niczyich praw,
 2. zwalnia Sprzedawcę z roszczeń, jakie mogą pojawić się w związku z udostępnianiem Opinii poprzez Sklep Internetowy, w tym: że zapłaci zasądzone lub uzgodnione wynagrodzenie, odszkodowanie lub zadośćuczynienie, dokona usunięcia skutków naruszenia i zadośćuczyni innym roszczeniom oraz pokryje wynikłe stąd koszty, w tym koszty obsługi prawnej z tym związane.
2.14
Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin zgadza się nie umieszczać Opinii, które zawierają linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy, zawierających dane osób trzecich lub treści powszechnie uważane za obraźliwe.
2.15
Użytkownik nie może samodzielnie usunąć lub edytować Opinii. Użytkownik ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o usunięcie lub edycję Opinii, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@carmager.com.
3
Warunki zawierania umowy sprzedaży
3.1
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2
Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą wymaga posiadania Konta przez Klienta. Jeżeli Klient składa Zamówienie nie posiadając Konta, założenie Konta następuje w ramach procesu składania Zamówienia, zgodnie z pkt 2.1.1. Regulaminu.
3.3
Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w walucie polski złoty (PLN) i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3.4
Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Umowa Sprzedaży zawarta jest na okres jej wykonania.
3.5
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4
Sposoby i terminy płatności za produkty
4.1
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1
Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronie internetowej https://www.paypal.com, https://www.idopayments.com, https://www.payu.pl i https://www.przelewy24.pl. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem poniżej wskazanych serwisów, prowadzących obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą:
 1. PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg,
 2. IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polska, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251,
 3. Payu.pl – Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska,
 4. Przelewy24 – PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska.
Płatności kartą płatniczą dostępne bezpośrednio na stronie Sklepu Internetowego są realizowane przez IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polska, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251.
4.1.2
Przelewy bankowe:
 • Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany podczas składania Zamówienia oraz we wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer Zamówienia.
4.1.3
Za pobraniem, tzn. gotówką przy odbiorze wysyłki za pobraniem, Wartość transakcji należy zapłacić kurierowi doręczającemu Towar. W przypadku wybrania tej formy płatności Sprzedawca umożliwia Klientowi podanie jego numeru rachunku bankowego, celem ułatwienia Sprzedawcy zwrotu środków na rzecz Klienta w przypadku zwrotu lub reklamacji Towaru zakupionego w Sklepie.
4.1.4
Płatność przy odbiorze, tzn. gotówką przy odbiorze w momencie przekazania Towaru przez Sprzedawcę.
4.2
Termin płatności:
W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5
Koszt, sposoby i terminy dostawy oraz odbioru produktu
5.1
Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Produktu w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
5.2
Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 1. Przesyłka kurierska DHL
 2. Przesyłka kurierska GLS
 3. Przesyłka kurierska InPost
 4. Przesyłka kurierska DPD
 5. Przesyłka kurierska FedEx
 6. Paczkomaty 24/7 InPost
 7. Przesyłka kurierska pobraniowa DHL
 8. Przesyłka kurierska pobraniowa GLS
 9. Przesyłka kurierska pobraniowa InPost
 10. Przesyłka kurierska pobraniowa DPD
 11. Przesyłka kurierska pobraniowa FedEx
5.3
Sposoby dostawy Produktów wskazane w punkcie poprzedzającym dotyczą co do zasady wszystkich Produktów. Jednak niektóre formy wysyłek mogą nie być dostępne ze względu na specyfikę czy gabaryt oferowanych produktów, jak również ze względu na wybraną przez Klienta lokalizację dostawy Zamówienia. Dokładne informacje o możliwych opcjach dostarczenia danego produktu znajdują się zawsze na jego stronie. Można je sprawdzić klikając na odnośnik "Dostawa". W przypadku zamówienia kilku produktów, istnieje możliwość wykluczenia niektórych form wysyłki z uwagi na jej niedostępność dla jednego z zamawianych produktów.
5.4
Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 35 Dni Roboczych. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 35 Dni Roboczych. Na termin dostawy Produktu do Klienta składa się:
 1. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedawcę – jest to czas, w którym Sprzedawca zobowiązuje się przygotować Towar do przekazania Klientowi lub do wysłania Produktu do Klienta. O czasie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę Klient informowany jest na stronie Produktu.
 2. Czas realizacji przesyłki – określany jest w Dniach Roboczych. Jest to czas, w którym Przewoźnik doręczy Produkt do Klienta. O czasie realizacji przesyłki zawierającej Produkt Klient informowany jest na stronie Produktu, jak również w zakładce „Dostawa”.
Oba powyżej zdefiniowane okresy nie powinny przekroczyć łącznie 35 dni roboczych i są łącznie rozumiane jako czas dostawy.
5.5
Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
6A
Reklamacja produktu na podstawie rękojmi
Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Indywidualnego do dnia 31 grudnia 2022 roku jak również Produktów zakupionych przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym przed i po tej dacie.
6A.1
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6A.2
Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
6A.3
Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 1. pisemnie na adres: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, 87-100 Toruń, Polska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com;
 3. logując się na swoje konto w carmager.com, a następnie w panelu reklamacji wybierając Towar do reklamacji.
6A.4
Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6A.5
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6A.6
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, 87-100 Toruń, Polska. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
6B
Reklamacja produktu na podstawie niezgodności z umową
Postanowienia tego rozdziału dotyczą reklamacji Produktów kupionych przez Konsumenta i Przedsiębiorcę Indywidualnego od dnia 1 stycznia 2023 roku.
6B.1
Jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z zawartą Umową Sprzedaży Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym i rozpoznaje reklamacje z tego tytułu na podstawie przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta dotyczących niezgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o Prawach Konsumenta).
6B.2
W razie niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 6B.1 powyżej może żądać naprawy Produktu lub jego wymiany. Jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on wymienić Produkt, gdy Klient żądał naprawy lub naprawić Produkt, gdy Klient żądał wymiany. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży, a Klient może zgłosić żądanie wskazane w pkt. 6B.4 poniżej. Dla oceny ‘nadmierności kosztów’ Sprzedawca bierze pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy.
6B.3
W przypadkach wskazanych w pkt. 6B.2 powyżej Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca naprawia lub wymienia Produkt w rozsądnym czasie od chwili, kiedy Klient poinformował go niezgodności Produktu i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca ponosi koszt naprawy lub wymiany Produktu oraz zapewnia odbiór Produktu na własny koszt. Sprzedawca w celu odbioru Produktu udostępnia Klientom o których mowa w pkt. 6B.1 bez kosztowy sposób odebrania reklamowanego Produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej, po zgłoszeniu reklamacji przez Klienta.
6B.4
W razie stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, Klient, o którym mowa w pkt. 6B.1 może żądać obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
 1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt. 6B.2 powyżej;
 2. Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową sprzedaży zgodnie z pkt. 6B.2 powyżej;
 3. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z Umową sprzedaży;
 4. brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 6B.2 powyżej;
 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
6B.5
Obniżona cena pozostaje w takiej proporcji do ceny Produktu, w jakiej wartość Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży zostaje do wartości Produktu niezgodnego z Umową Sprzedaży. Sprzedawca zwraca Klientowi kwotę należną w ramach obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
6B.6
Klient nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży jest istotny. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Klient niezwłocznie zwraca Sprzedawcy Produkt na jego koszt. Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania Produktu.
6B.7
Jeśli niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży dotyczy tylko niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży tylko w odniesieniu do tych Produktów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży wszystkich Produktów jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać od Klienta żeby zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.
6B.8
Sprzedawca zwraca cenę za Produkty takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Klient dokonując zapłaty za nie, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie powoduje dla niego żadnych kosztów.
6B.9
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową sprzedaży.
6B.10
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży jeśli Klient, o którym mowa w pkt. 6B.1 powyżej, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży, dostał wyraźną informację o tym, że nabywany Produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem, zabrudzeniem, etc.) i zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
6B.11
Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktów z Umową sprzedaży powinien zgłosić swoje żądanie:
 1. pisemnie na adres: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, 87-100 Toruń, Polska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com;
 3. logując się na swoje konto w carmager.com, a następnie w panelu reklamacji wybierając Towar do reklamacji.
7
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
7.1
Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Adresy internetowe poszczególnych wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajdują się pod adresem http://www.polubowne.uokik.gov.pl/download/rejestr_podmiotow.xlsx. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
8
Prawo odstąpienia od umowy (dotyczy umów sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku)
8.1
Klient będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł Umowę sprzedaży, może zgodnie z obowiązującymi przepisami w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny musi poinformować Sprzedawcę, firmę MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA z siedzibą w Toruniu przy ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, tel. 56 6471259, adres email: kontakt@carmager.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład
 1. w formie pisemnej na adres: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, 87-100 Toruń, Polska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@carmager.com;
 3. logując się na swoje konto w carmager.com, a następnie w panelu zwrotów wybierając Towar do zwrotu.
Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wyżej wymienionego terminu.
8.2
Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 11 Regulaminu. Konsument albo Przedsiębiorca indywidualny może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe..
8.3
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
8.4
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
8.5
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem kosztów wskazanych w pkt. 8.8. Regulaminu). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, chyba że Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.6
Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny może zwrócić Produkt na adres: MOSSA, Biuro obsługi klienta, ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1, 87-100 Toruń, Polska.
8.7
Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.8
Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny:
 1. Jeżeli Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny u Sprzedawcy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu i poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 2. Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.9
Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę Indywidualnego jest wyłączone w odniesieniu do umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w których Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument albo Przedsiębiorca Indywidualny żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi albo Przedsiębiorcy Indywidualnemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 9. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta albo Przedsiębiorcy Indywidualnego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9
Ochrona danych osobowych
9.1
Administratorem bazy danych Klientów Sprzedawcy jest Mossa Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. z siedzibą w Toruniu przy ul. Barwnej 53, 87-100 Toruń, zwana dalej „Administratorem”.
9.2
Dane osobowe Klientów Sprzedawcy przechowywane są przez Administratora i odpowiednio zabezpieczone zgodnie wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
9.3
Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji Umowy Sprzedaży, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. przesyłania informacji handlowych w celach marketingowych produktów własnych i usług Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. wyrażenia przez Klienta Opinii o produktach lub usługach elektronicznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
9.4
Dane osobowe Klientów gromadzone będą wyłącznie w przypadku dobrowolnego ich przekazania poprzez złożenie Zamówienia, poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez założenie Konta.
9.5
Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera na podany adres e-mail. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie.
9.6
Po wykonaniu umowy lub usunięciu konta Klienta przetwarzanie danych osobowych Klienta zostanie ograniczone, a po upływie okresów przetwarzania określonych w przepisach prawa dane te zostaną usunięte, chyba że Klient wyrazi jednoznaczną zgodę na dalsze korzystanie z tych danych przez Administratora.
9.7
Klienci Sklepu mają prawo do dostępu oraz poprawienia podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, a ponadto mają prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. Klient w dowolnym momencie ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.8
Polityka prywatności sklepu internetowego Carmager.com szczegółowo regulująca kwestie ochrony danych osobowych, kwestie dotyczące Cookies i danych eksploatacyjnych dostępna jest pod adresem https://www.carmager.com/Polityka-Prywatnosci-cinfo-pol-20.html.
10
Postanowienia końcowe
10.1
Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2
Zmiana Regulaminu:
10.2.1
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu na niniejszym określonych zasadach. Wszelkie zmiany będą publikowane w postaci tekstu ujednoliconego zawierającego zmiany Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego wraz z informacją o dokonanych zmianach i wchodzą one w życie w terminie wskazanym każdorazowo przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od chwili opublikowania na stronie zmienionej wersji Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych. Dodatkowo dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się każdorazowo z aktualną wersją Regulaminu i jego akceptacji.
10.2.2
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.2.3
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
10.3
Wyłącza się zastosowanie przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. oraz Konwencji o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14.06.1974 r.
10.4
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa, z zastrzeżeniem pkt. 10.6
10.5
Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że przedsiębiorca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
10.6
Zgodnie z art. 6 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I, Sprzedawca/Usługodawca dokonuje wyboru prawa polskiego jako właściwego dla  umów zawieranych z konsumentami, w tym Umów Sprzedaży, umów dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych. Prawo polskie implementuje dyrektywę nr 2011/83/UE z października 2014, która ujednolica przepisy europejskie w zakresie umów zawieranych na odległość, w tym przez Internet. Usługodawca respektować będzie korzystniejsze prawo przysługujące konsumentom lub przedsiębiorcom zgodnie z prawem miejsca zwykłego pobytu konsumenta lub przedsiębiorcy.
10.7
Sklep Internetowy www.carmager.com respektuje i implementuje w swojej działalności zasady wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/302 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji klientów ze względu na przynależność państwową, miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzeń (WE) nr 2006/2004 oraz (UE) 2017/2394 i dyrektywy 2009/22/WE. Dostęp do Sklepu Internetowego, w tym wszelkie Zamówienia zlecane za jego pośrednictwem będą realizowane w oparciu o warunki wskazane w niniejszym Regulaminie niezależnie od przynależności państwowej Klienta, jego miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności. Sklep Carmager.com nie stosuje przekierowań do innych wersji interfejsu Sklepu w związku z przynależnością państwową klienta, jego miejscem zamieszkania lub miejscem prowadzenia działalności bez uprzedniej wyraźnej zgody Klienta lub Usługobiorcy. Sklep Carmager.com nie stosuje i nie będzie stosował żadnych innych kryteriów powszechnie uznawanych za dyskryminujące, w tym niewymienionych w ww. Rozporządzeniu. Obsługiwane miejsca dostawy Produktów (kraje dostawy) będą wskazywane i na bieżąco aktualizowane przez Sprzedawcę oraz udostępniane Klientom i Usługobiorcom.
11
Wzór formularza odstąpienia od umowy
Pobierz

pixel