Polityka Prywatności

Postanowienia ogólne
1.
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Marcin Błahyj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Błahyj Marcin MOSSA z siedzibą w Toruniu przy ul. Barwnej 53, 87-100 Toruń, Polska, numer NIP: 8792402272, numer REGON: 340352543 oraz Piotr Błahyj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MOSSA Piotr Błahyj z siedzibą w Toruniu przy ul. Barwnej 53, 87-100 Toruń, Polska, numer NIP: 8792429319, numer REGON: 341215630, prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA z siedzibą w Toruniu, przy ul. Barwnej 53, 87-100 Toruń, Polska, NIP: 8792554728, REGON: 340440230, adres poczty elektronicznej: kontakt@carmager.com - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą. Dane kontaktowe Administratora Państwa danych osobowych jako Klientów, podane są poniżej:

Marcin Błahyj, Piotr Błahyj
ul. Kociewska 24-26, Hala nr 1
87-100 Toruń
adres e-mail: dane.osobowe@carmager.com
2.
Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej "RODO" oraz właściwymi przepisami krajowymi, tj. m.in. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).
3.
Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich dane są przetwarzane. Dane osobowe przechowywane są w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4.
Administrator chroni dane osobowe przez udostępnieniem lub ujawnieniem osobom nieupoważnionym, przed utratą, zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń systemowych i technicznych.
5.
Użyte w Polityce Prywatności pojęcia oznaczają:
 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu Internetowego, na rzecz której mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którą zawarta może być Umowa sprzedaży;
 3. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.carmager.com oraz innych witryn powiązanych z domeną carmager.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 4. Sprzedawca – Marcin Błahyj oraz Piotr Błahyj prowadzący wspólnie spółkę cywilną pod nazwą MOSSA PIOTR BŁAHYJ, MARCIN BŁAHYJ SPOŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W TORUNIU, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń, Polska, NIP PL: 8792554728, REGON: 340440230, BDO: 000388568, adres poczty elektronicznej: kontakt@carmager.com;
 5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Mossa Marcin Błahyj i Piotr Błahyj s.c. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.
Cel, zakres i przedmiot przetwarzania danych oraz odbiorcy danych
6.
Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym.
7.
Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do wykonania Umowy Sprzedaży, dobrowolnie podane przez Klienta w momencie utworzenia konta w Sklepie Internetowym w celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
8.
Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia Umowy Sprzedaży danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego.
9.
 1. Klient podczas rejestracji lub w późniejszym czasie może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną informacji handlowych określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w każdym czasie przez Klienta poprzez wybranie opcji „Wypisz się” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego w miejscu przeznaczonym do aktywacji usługi newsletter lub poprzez poinformowanie Administratora korzystając z adresu e-mail: dane.osobowe@carmager.com.
 2. Klient w celu złożenia zapytania na chacie jest zobowiązany podać adres email i zaakceptować niniejszą politykę prywatności. Powyższe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przesłanie na wskazany adres e-mail zapytania o wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Poprzez kliknięcie na odpowiednie pole, znajdujące się w treści przesłanego maila Klient wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera na podany adres e-mail. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów własnych oraz na przesłanie na podany adres e-mail drogą elektroniczną informacji handlowych określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać cofnięta w każdym czasie przez Klienta poprzez wybranie opcji „Wypisz się” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego w miejscu przeznaczonym do aktywacji usługi newsletter lub poprzez poinformowanie Administratora korzystając z adresu e-mail: dane.osobowe@carmager.com.
10.
Administrator może przetwarzać dane osobowe w Sklepie Internetowym w następujących celach, na następujących podstawach:
 1. Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. Marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów oraz artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży Produktów.
 3. Działania marketingowe, analityczne i statystyczne prowadzone zarówno przez Administratora lub jego partnerów (w tym wymienionych w pkt. 11 poniżej) jak również innych podmiotów (tzw. stron trzecich), z którymi współpracuje Administrator. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Sklepu Internetowego, jak również polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Sklepie Internetowym celem poprawy funkcjonowania Sklepu Internetowego i zwiększenia sprzedaży Produktów.
 4. Wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO – osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyrażenia opinii, zgoda została wyrażona poprzez świadome dodanie opinii.
 5. Prowadzenie ksiąg podatkowych. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 6. Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń, jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.
 7. Korzystanie ze strony Sklepu Internetowego i zapewnienie jej prawidłowego działania. Podstawą przetwarzania jest artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu Internetowego.
11.
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.
Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Sklepu Internetowego mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi, w tym m.in.:
  • DHL - DHL Parcel Polska Sp. Z o.o., ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, Polska
  • GLS - General Logistics Systems Poland Sp. z o.o., ul. Tęczowa 10, Głuchowo, 62-052 Komorniki, Polska
  • InPost - grupa Integer.pl S.A. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, Polska
  • DPD - DPD Polska Sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, Polska
  • FedEx - FedEx Express Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 19, 03-236 Warszawa, Polska
  • AMOS-BIS z siedzibą w Wólce Kosowskiej, Mroków, ul. Szkolna 8
 2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, w tym m.in.:
  • IdoPayments sp. z o.o., ul. al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, Polska, KRS: 0000859711, NIP: 8522666251
  • Payu.pl – Payu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polska
  • Przelewy24 – spółka PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska
  • Paypal - spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
 3. podmioty ubezpieczające zakup - w przypadku Klienta, który korzysta z ubezpieczenia zakupu w Sklepie Internetowym Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi ubezpieczającemu obsługującemu powyższe ubezpieczenie zakupu w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi ubezpieczenia zakupu Klienta, w tym m.in. podmioty takie jak:
  • Paypal - spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
  • Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP (UE): DE 812 947 877
 4. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących, w tym m.in.:
  • Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP (UE): DE 812 947 877
 5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) w tym m.in.:
  • IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Piastów 30, 71-064 Szczecin
  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
 7. dostawcy umieszczonych na stronie Sklepu Internetowego wtyczek społecznościowych, skryptów oraz innych podobnych narzędzi umożliwiających przeglądarce osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego pobieranie treści od dostawców wspomnianych wtyczek (np. logowanie za pomocą danych logowania do serwisu społecznościowego) i przekazywanie w tym celu tym dostawcom danych osobowych osoby odwiedzającej.
12.
Administrator nie stosuje mechanizmów polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w szczególności dane nie są profilowane w rozumieniu art. 13 pkt. 2 lit. f RODO.
Cookies i dane eksploatacyjne
13.
Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach Cookies podczas samego korzystania z witryny sklepu.
14.
Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer sklepu internetowego i zapisywane oraz przechowywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Zawierają one pewne informacje związane z korzystaniem przez klientów ze Sklepu Internetowego. Tymczasowe pliki Cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki Cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny. Pliki Cookies przyspieszają i ułatwiają korzystanie ze Sklepu Internetowego. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie. Administrator wykorzystuje pliki Cookie przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Typy plików Cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy to:
 1. Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania przez klienta witryny Sklepu Internetowego, zapewniając prawidłowość jej funkcjonowania oraz są wykorzystywane przez serwer sklepu do przechowywania informacji o działaniach osoby przeglądającej co oznacza, ze w przypadku zerwania połączenia z serwerem klienta może wrócić w to samo miejsce na stronie.
 2. Cookies trwałe - pozostają na urządzeniu klienta po odwiedzeniu witryny Sklepu Internetowego, co oznacza, że witryna może zapamiętać ustawienia klienta podczas kolejnych odsłon strony, co ułatwia nawigację i zapamiętuje preferencje Klienta (np. zapamiętywanie wyborów produktów umieszczanych w koszyku, ulubionych pozycji z sortymentu, wersji językowej, produktów interesujących klienta, itp.).
 3. Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to pliki pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie), które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji i zwyczajów klienta.
15.
Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:
 1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych w Sklepie Internetowym i pokazywania, że są zalogowani;
 2. zapamiętywania lokalizacji Użytkownika w celu dostosowania dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji;
 3. analiz pod kątem oglądalności na podstawie anonimowych statystyk w celu zrozumienia w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego w celu usprawnienia struktury i funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 4. pomocy w dostosowaniu oferowanych przez Administratora produktów do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników, w tym również poprzez przyspieszenie wyszukiwania produktów w Sklepie, a także personalizacji komunikacji i wyświetlania treści;
 5. ulepszania Sklepu poprzez dokonywanie szacunków dotyczycących statystyk użytkowania Sklepu;
 6. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia oraz utrzymania sesji Użytkownika w ramach Sklepu;
 7. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;
 8. dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;
 9. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego.
 10. w przypadku uzyskania przez Administratora wcześniej świadomej zgody użytkowania, Administrator może używać plików cookies, tagów lub innych podobnych funkcjonalności, aby uzyskać informacje, które umożliwiają pokazywanie reklam, zarówno ze Sklepu, jak i z witryn internetowych osób trzecich lub w inny sposób, na podstawie analizy nawyków przeglądania użytkownika.
Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies do wskazanych powyżej celów, m.in. we współpracy z:
 1. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które pobierane są z zewnętrznego serwisu internetowego:
  • www.youtube.com (administrator Cookies - Google Inc z siedzibą w USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
 2. zbierania ogólnych oraz anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
  • Google Analytics (administrator Cookies - Google Inc z siedzibą w USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • IAI-Shop.com (administrator cookies - IAI S.A. z siedzibą w Polsce: Aleja Piastów 30 PL-71-064 Szczecin)
  • Microsoft Advertising (administrator Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 3. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
  • Google AdSense (administrator Cookies - Google Inc z siedzibą w USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (administrator Cookies - Facebook Inc z siedzibą w USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Microsoft Advertising (administrator Cookies - Microsoft Ireland Operations Limited z siedzibą w Irlandii: One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521);
 4. zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
  • Facebook Connect (administrator Cookies - Facebook Inc z siedzibą w USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Google (administrator Cookies - Google Inc z siedzibą w USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043);
  • LinkedIn (administrator Cookies - LinkedIn z siedzibą w USA: 1000 W Maude Sunnyvale, CA 94085);
 5. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
  • twitter.com (administrator Cookies - Twitter Inc. z siedzibą w USA: 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103) plus.google.com (administrator Cookies - Google Inc z siedzibą w USA: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043)
  • Facebook.com (administrator Cookies - Facebook Inc z siedzibą w USA: 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025; lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Dock, Dublin, D02 X525)
  • Pinterest (administrator Cookies - Pinterest, Inc. z siedzibą w USA: 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103);
 6. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego, jak również w celach publikacji opinii o zakupionym produkcie i/lub Sklepie Internetowym oraz umieszczenia jej na stronach wymienionych poniżej podmiotów, za uprzednim pozyskaniem zgody Klienta:
  • Google (administrator Cookies - Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
  • Trusted Shops GmbH, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy, Rejestr Handlowy (HRB) 32735, NIP (UE): DE 812 947 877
  przy czym zgoda taka może być odwołana przez Klienta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości na adres e-mail: dane.osobowe@carmager.com lub w sposób określony przez wskazane powyżej podmioty.
16.
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
17.
Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
18.
W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików Cookies lub usunąć stałe pliki Cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.
19.
Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
20.
Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
Prawa osób, których dane są przetwarzane
21.
Klient ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do żądania zmiany lub sprostowania danych, gdy są to dane nieprawidłowe albo niekompletne, prawo do przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych lub usunięcia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
22.
Klient może sam dokonać zmiany lub sprostowania danych, gdy są to dane nieprawidłowe lub niekompletne, poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji w koncie Klienta.
23.
W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
24.
W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej, należy kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora: ul. Barwna 53, 87-100 Toruń lub pocztą elektroniczną na adres e-mail Administratora: dane.osobowe@carmager.com.
25.
W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobowych Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Czas przetwarzania danych osobowych
26.
Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż:
 • przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej,
 • przez okres przedawnienia roszczeń jakie mogą być podnoszone wobec Administratora,
 • przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).
27.
Dane osobowe Klienta, uzyskane na podstawie zgody na ich przetwarzanie, będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Zgoda na publikację pytań
28.
Użytkownik wyraża zgodę na publikację przez Administratora na stronie internetowej Sklepu Internetowego treści pytania, jakie Klient wyśle do Sklepu Internetowego za pośrednictwem formularzy zapytań znajdujących się na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Publikowanym w powyższy sposób pytaniom nie będą towarzyszyć żadne dane pytającego, w szczególności jego adres e-mail.
Prawa autorskie
29.
Sklep internetowy w tym jego nazwa, jak również wchodzące w jego skład: zdjęcia, obrazy, materiały audio, wideo, prezentacje, elementy graficzne, informacje, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych i każdy inny materiał przedstawiony na stronie Sklepu lub ściągalny z tej strony (dalej również: „Treść”) podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Treści Sprzedawcy są chronione przez prawo autorskie, znak towarowy, zawarte umowy handlowe oraz inne prawa. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Treści, w tym Treści Sprzedawcy, zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w granicach dozwolonego własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego. Wykorzystywanie Treści Sprzedawcy w innym niż wskazanym powyżej zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody udzielonej przez Sprzedawcę, wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie. Użytkownik nie może modyfikować Treści Sprzedawcy w jakikolwiek sposób, ani też ich powielać, drukować, prezentować publicznie, rozpowszechniać lub wykorzystywać w inny sposób w jakimkolwiek publicznym lub komercyjnym celu. Nieuprawnione wykorzystanie Treści, w tym w szczególności Treści Sprzedawcy może naruszać przepisy o prawach własności intelektualnej (w tym przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych), znaku towarowym, prywatności i reklamie lub inne przepisy prawa czy obowiązujące zasady. Użytkownik nie jest uprawniony do usuwania jakiegokolwiek prawa autorskiego ani znaku towarowego ze Sklepu internetowego lub z jakiejkolwiek Treści Sprzedawcy. Wszelkie prawa do Treści, które nie zostały wyraźnie udzielone w niniejszej polityce prywatności lub na podstawie odrębnej pisemnej zgody, o której mowa powyżej, są zastrzeżone przez i dla ich właścicieli i jako takie podlegają ochronie prawnej.
Postanowienia końcowe
30.
Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego Carmager.com i witryn powiązanych z domeną carmager.com.
31.
Pytania w sprawie polityki prywatności prosimy kierować na adres e-mail: dane.osobowe@carmager.com
32.
Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji niniejszej polityki w dowolnym czasie celem zapewnienia, iż spełnia ona przez cały czas aktualne wymogi ustawowe i odpowiada aktualnej ofercie produktów oraz usług. Wszelkie zmiany będą publikowane w postaci tekstu ujednoliconego zawierającego zmiany Polityki prywatności na stronie sklepu www.carmager.com. Dodatkowo dokonanie zakupów w Sklepie Internetowym wymaga zapoznania się każdorazowo z aktualną wersją polityki i jej akceptacji.
pixel